about the work

Hoe kijk je naar verf in materiële zin?

Welke ervaring is er, als je kijkt naar een schilderij met een abstracte afbeelding?

In de opbouw van het gesneden raster kun je aflezen welke keuze er is gemaakt hoe de gradatie zich verhoudt tussen enerzijds de verticale en anderzijds de horizontale lijn.

Soms als monochroom of in een twee- of driedeling waarbij het oppervlak van het schilderij compositorisch zich in die deling scheidt in verschillen van licht en donker.

De millimeterlijnen die willekeurig van elkaar minuscuul in maatvoering afwijken bepalen hoe het schilderij ritmisch wordt onderbroken en daarmee in beweging wordt gezet in al zijn nuances.

De vergankelijkheid in mijn werk is het gebaar van de grovere penseelstreek die als een lichtbundel in verticale voorstelling zich toont. Daar waar deze plaatsbepaling zich voordoet is het gebied van het mengen van de verf ontstaan. Het wit mengt zich daar met de gekozen kleur.

Constructief in de opbouw maar op vergankelijke wijze gehandeld in het werkproces waar toeval een rol gaat spelen.

De fysieke lyrische handelingen tonen zich in een raster die langzaam in de opbouw zich openbaart, waarbij de gelaagdheid van olie en/of acrylverf tenslotte een uitbundig reliëf laat zien.

In die zin laten mijn schilderijen zien dat ik gefascineerd ben door de grondbeginselen van de schilderkunst. Lijn, ritme, kleur en vorm geven mij de ruimte deze te benutten zonder anekdotes te willen gebruiken.

René van den Bos 2018

How to look at paint in a material sense?

Which experience is there when you look at an abstract painting?

Building up the cut grid you can see which choice there is made how the graduation compares between, on the one hand, the vertical line and on the other hand, the horizontal line.

Sometimes monochrome or in a two or three-part in which the surface of the painting compositional in that partition separate in differences of light and dark.

The millimetre lines that randomly deviate from each other, tiny in size, determine how the painting is interrupted and thus in rhythmic movement is put in all its nuances.

The transience in my work is the gesture of the coarser broad brushstroke if a light beam in the vertical representation shows itself. Locating where this occurs is the area of the mixing of the paint.
The white mixes there with the chosen colour.

Constructive in building but on expressionist way acted in the worker process where chance is going to play a role.

The physical lyrical acts show themselves in a grid that slowly reveals itself in the building in which the stratification of oil and/or acrylic paint finally and exuberant relief shows.

In that sense my paintings show that I am fascinated by the basics of painting. Line, rhythm, colour and form give me the space to use this exploit without anecdotes.

René van den Bos 2018